תקנון אתר

  1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המפורטים להלן את המשמעות הבאה:

1.1. “החברה” – EYE OPTIC, ח.פ. 557844339, רח' אחוזה 97 רעננה.

1.2. “האתר” – אתר האינטרנט www.eyeoptic.co.il

1.3. “המוצר”/”המוצרים” – מוצרי אופטיקה, מסגרות ראיה, משקפי שמש, עדשות מגע, תמיסות לעדשות מגע, עדשות טיפוליות, ושאר אביזרים נלווים, וכן שירותים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

1.4. “פעולה באתר” – הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

1.5. “המשתמש” – כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים הבאים :

א. כשירות לביצוע פעולות משפטיות- המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; משתמש שהינו קטין (מתחת לגיל 18) ו/או משתמש שאינו זכאי לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרש ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (להלן: “האפוטרופוסים”) בדבר הוראות תקנון זה, ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן הפיקוח על פעילות הקטינים, על מנת שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה, חלה על האפוטרופוסים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים והאפוטרופוסים לאמור בתנאי התקנון.

ב. המשתמש הינו בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט, וכן בעל כתובת למשלוח דואר בישראל.

1.6. “מועד ביצוע ההזמנה”/”מועד ביצוע העסקה” – המועד בו אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, אשר פרטיה הוזנו באתר על-ידי המשתמש.

1.7. “כתובת למשלוח דואר” – הכתובת שהוזנה לאתר על-ידי המשתמש בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנה, כמפורט בסעיף 6.1 להלן.

1.8. “מועד אספקת המוצר” – המועד בו נמסר המוצר שהוזמן על-ידי המשתמש, ליעד המבוקש על-פי בחירת המשתמש:

1.8.1. אספקה לכתובת המשתמש או ליעד אחר שבחר – עד 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

1.8.2. אספקה לחנות EYE OPTIC – עד 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

1.9. “ימי עסקים” – הינם ימים א’-ה’ בכל שבוע קלנדארי, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, חוה”מ ויום כיפור.

  1. כללי

2.1. האתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על-ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. האתר בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

2.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על-ידי “משתמש” באתר, כהגדרתו לעיל.

2.3. תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין, והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש. המשתמש באתר מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא את התקנון, קיבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו, והסכים לנהוג על-פיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או הנהלת האתר ו/או בהתאם לתקנון וכללי השתתפות אלו. משתמש שאינו מסכים לתנאי תקנון זה, כולם או מקצתם, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

2.4. הוראות תקנון זה חלות גם על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים, מחשבי כף-יד וכיוצ”ב). כמו כן, הוראות התקנון חלות על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט, בין אם באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה.

2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. בשינוי בהוראות תקנון זה, יחייב נוסחו של התקנון המעודכן החל ממועד פרסומו באתר.

2.6. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

2.7. בתקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

2.8. כל זכויות היוצרים בתקנון זה, לרבות תוכנו ועיצובו, הינן רכושה הבלעדי של החברה ומהוות זכויות מוגנות. אסור בהחלט להעתיק, לשכפל, לצלם, להקליט, ליצור או לאחסן במאגר מידע, לשדר, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם, לעבד, לשנות כל חלק שהוא מתקנון זה בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף עם צד שלישי, בכל דרך או אמצעי – בין אם אלקטרוני, ממוחשב, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, אינטרנט או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה.

  1. כללי – השירותים המוצעים באתר

3.1. האתר מציע מגוון פעולות ו/או שירותים ו/או תכנים לרבות, השירותים המפורטים להלן:

א. גלישה ועיון בתכנים שונים.

ב. רכישת מוצרים ו/או שירותים.

ג. שיתוף ושליחת מוצרים מהאתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות.

ד. מתן משוב ו/או תגובות למוצרים ו/או תכנים אשר יפורסמו באתר ו/או בדף ה-Facebook של החברה. מובהר כי החברה רשאית להגביל, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, את פרסום המשוב.

ה. תיוג מוצר שיבחר על-ידי המשתמש באמצעות רשתות חברתיות.

ו. הרשמה לדיוור “ניוזלטר” (לשם קבלת מידע תוכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).

3.2. החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המפורטים לעיל, כולם או מקצתם, יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ולחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי לשנות (ובכלל זה לצמצם או להרחיב) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, וכן את מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3.3. החברה רשאית, על-פי לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר, להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו בכל עת, וללא צורך בהודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

3.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע ממשתמש באתר את ההרשמה (ככל שנדרשת) ו/או את הגישה אליו ו/או למנוע את האפשרות לבצע בו פעילות כלשהיא כולה או חלקה, להסיר כל תוכן של המשתמש באתר, ו/או לבטל את השתתפותו של משתמש, שלדעת החברה, התנהגותו אינה הולמת ו/או ראויה ו/או חורגת מהאמור בתקנון ו/או מעלה חשש בדבר ניסיון לפגיעה בפעילות התקינה של האתר.

3.5. החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה ב- Facebook כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: “התוכן”), אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן כלשהו ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או הנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה.

3.6. המשתמש מתחייב להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או לפגוע במוניטין שלה.

3.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מצהיר ומאשר בזה כי הינו מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר ו/או להפעיל באתר ו/או להציג באמצעות האתר כל מידע ו/או תכנת מחשב ו/או אימרה ו/או תכנים העולים כדי לשון הרע ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או שקריים ו/או מסולפים ו/או בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת ו/או בעלי אופי מיני ו/או מאיימים ו/או גזעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של החברה ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו להפר או לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, זכויות לקניין-רוחני או זכות לפרטיות (להלן גם: “מידע פוגעני”).

3.8. המשתמש מתחייב שלא ליצור קישור (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק ו/או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

3.9. המשתמש מתחייב שלא להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר מרשתת אחר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה. בעת יצירת קישור לאתר, יש להבטיח שכתובתו המדויקת של דף הבית של האתר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק הגלישה של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת האתר, ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

3.10. החברה רשאית להורות למשתמש לבטל ו/או לבטל בעצמה כל קישור לאתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

3.11. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

3.12. המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים, והוא מאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף ה- Facebook, בכל עת וללא כל תמורה כלשהי.

3.13. המשתמש בשירותים מאשר כי הינו מודע לכך, שבעצם החלטתו לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר הוא יודע כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף ה- Facebook, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, וכי הוא לקח זאת בחשבון בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה.

  1. אחריות ושיפוי

4.1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש.

4.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או לצד שלישי, כתוצאה או בקשר עם האתר או השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

4.3. החברה אינה מתחייבת, כי תכני האתר (לרבות תכני המשתמשים) יהיו מלאים או מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים. מובהר כי, החברה עושה כמיטב יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת עלולים להופיע בו, בתום-לב, אי-דיוקים, טעויות קולמוס או שגיאות, והחברה לא תישא בכל אחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

4.4. החברה לא תישא באחריות כלשהיא בגין תכני האתר ו/או שימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם, וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו. מובהר, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.

4.5. החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר – ולא יהא באלה כדי להטיל על החברה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.

4.6. המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

  1. רכישת מוצרים באתר

5.1. בחירת המוצרים המבוקשים באתר ויצירת סל קניות–

5.1.1. כדי לרכוש מוצרים באתר, על המשתמש לעבור בין קטגוריות המוצרים השונות, ולהוסיף ל”סל הקניות” שלו את המוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש. המשתמש יבחר את המוצר ו/או השירות המבוקשים, כאשר לכל מוצר ו/או שירות המוצע באתר, יוצג “דף מוצר” שבו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחירו (להלן: “דף המוצר”).

5.1.2. החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להשמיט מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים ואת תעריפי דמי-המשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר המתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי כמפורט להלן). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב המשתמש לפי המחירים המעודכנים נכון למועד השלמת תהליך ההזמנה. כל המחירים המוצגים באתר לגבי המוצרים נקובים בשקלים חדשים, וכוללים מע”מ בשיעורו כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים כוללים דמי משלוח, אלא אם כן צוין אחרת (אלא אם צוינה עלות דמי משלוח).

5.1.3. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, וכן היא שומרת על זכותה להפסיק, בכל עת, מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5.1.4. מובהר כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים לבין המוצרים בפועל. שינויים אלה נובעים, בין היתר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. מובהר בזאת כי, החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולתה כדי להציג בפני המשתמשים תמונות מדויקות ככל האפשר.

5.1.5. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

5.2. רכישת מוצרים באתר תתבצע באמצעות מילוי הזמנה –

5.2.1. עם סיום בחירת המוצרים על ידי המשתמש, המשתמש יבצע הזמנה כ”אורח”.

5.2.2. המידע שיימסר על-ידי המשתמש באתר ישמש בין היתר לשליחת דיוורים רשמיים של האתר (ניוזלטר) בדואר אלקטרוני (מייל) ו/או במסרון קצר (SMS) למשתמש אודות מבצעים, הטבות או עדכונים באתר (ניוזלטר), זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. באם משתמש מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות באמצעות הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל בדואר אלקטרוני או באמצעות משלוח מסרון חוזר בהתאם להנחיות הרשומות במסרון שקיבל, לפי העניין. יש לציין כי עשויות להיות רשימות דיוור נפרדות, למשל: האחת- כללית הנשלחת לגבי הטבות או עדכונים באתר, והשנייה- הכוללת עידכונים אישיים למשתמש בהתאם להעדפותיו כפי שסימן. על המשתמש לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים, באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.

5.2.3. על מנת לבצע את הרכישה, יתבקש המשתמש להקליד פרטים אישיים בסיסיים כולל: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי. על המשתמש להקפיד על הקלדת הפרטים הנכונים והמדויקים על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה והגעתה לייעדה ללא תקלות (להלן: “הליך ההזמנה”).

5.2.4. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל מסירת פרטים מוטעים ו/או שגויים על-ידי המשתמש, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר.

5.2.5. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח למשתמש תזכורת אודות “סל נטוש”, באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה על-ידו.

5.2.6. במעמד ביצוע הליך ההזמנה תבצע החברה בדיקת פרטי כרטיס האשראי שמסר המשתמש, ועם קבלת אישור ההזמנה על-ידי חברת כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה ובוצעה (באתר וכן בהודעת דואר אלקטרוני). מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי לאחר סיום ביצוע ההזמנה ולאחר אישור החברה שהמוצר במלאי וניתן לשליחה.

5.3. תנאים להשלמת עסקת הרכישה –

5.3.1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת הליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה (להלן:”העסקה”). במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה.

5.3.2. השלמת העסקה מותנית בכך שהמוצרים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של מוצר, אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהא החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית ו/או בהודעת מסרון בטלפון הנייד, על-פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהא למשתמש טענה כלשהיא כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור, בכפוף להשבת כל סכום ששילם המשתמש עבור ההזמנה, במידה ששילם.

5.3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3.4. העסקה תירשם במחשבי החברה. כמו כן, יישלח למשתמש אישור בדואר אלקטרוני בדבר ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות ממועד ביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום העסקה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת העסקה ואין במשלוח הודעת הדואר אלקטרוני כדי לחייב את החברה. מובהר כי רק רישומי מערכת המחשב של החברה, הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר, מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

  1. אספקת המוצרים

6.1. אספקת המוצרים המוזמנים תתבצע על-ידי החברה באחת משתי האפשרויות הבאות לפי בחירת המשתמש:

א. ישירות לכתובת המשתמש ו/או ליעד אחר לפי בחירתו, באמצעות שליח.

ב. אל חנות EYE OPTIC בכתובת אחוזה 97 רעננה, בהתאם לבחירתו, באמצעות החברה, ובאופן שהמשתמש יאסוף את המוצרים מהחנות.

6.2. אספקה לכתובת המשתמש או ליעד אחר, לפי בחירתו –

6.2.1. החברה תספק למשתמש את המוצרים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: “חברת השילוח”). אספקת המוצרים על-ידי חברת השילוח תיעשה עד 21 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה (להלן:”תקופת האספקה”).

6.2.2. בחישוב תקופת האספקה ימנו ימי עסקים בלבד, כלומר, רק ימי א’ עד ה’, ולא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג וחוה"מ.

6.2.3. האספקה לכתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת בהתאם לבחירתו תהא מוגבלת לאזור פעילות חברת השילוח, בפריסה כלל ארצית, בתיאום מראש, בין השעות 8:00-18:00 בכל יום, למעט בימי שישי/ שבת/ ערבי חג, חוה”מ וחג.

6.2.4. לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטחי מדינת ישראל. החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, והיא תהיה רשאית לספק את המוצרים למשתמש למקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.

6.2.5. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

6.2.6. התקנון של חברת השילוח שבאמצעותה תבוצע אספקת המוצר למשתמש, יחול על כל אספקה/ הובלה של מוצר שנרכש באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

6.2.7. “דמי משלוח” – אספקת מוצרים אל כתובת המשתמש ו/או לכתובת אחרת עפ”י בחירתו, באמצעות חברת השילוח, תהיה כרוכה בתשלום דמי משלוח כפי שמפורט באתר EYE OPTIC בעת ביצוע כל הזמנה (להלן: “דמי משלוח”), אשר יתווספו למחיר המוצרים המצוין באתר ויגבו בגין אספקה ליעד יחיד בלבד, ללא משמעות להיקף ההזמנה (לעניין מספר המוצרים). אלא אם כן ,מצוין אחרת.

6.2.8. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את מלוא דמי המשלוח בתשלום הראשון. אלא אם כן, מצוין משלוח חינם.

6.2.9. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים ביצוע אספקה חריגה (כגון: אספקת חבילה שמשקלה מעל 25 ק”ג ו/או אספקת חבילה שמשקלה מעל 10 ק”ג מעל לקומה שנייה ללא מעלית ו/או אספקה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או במקרה של הודעת המשתמש על שינוי הכתובת למשלוח המוצר לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במקרה של כשל ו/או עיכוב במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה במשתמש וכדומה). במקרה של הובלה חריגה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות מאת המשתמש תשלום נוסף מעבר לדמי המשלוח הרגילים בסכום שלא יעלה על דמי המשלוח שנגבו. המשתמש מאשר בזאת מראש לחברה לחייבו ולגבות ממנו את התשלום הנוסף עקב ביצוע אספקה חריגה כאמור, באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר בעת ביצוע ההזמנה, ובלבד שניתנה לו על-ידי החברה הודעה 7 ימים מראש ובכתב.

6.3. אספקה לחנות EYE OPTIC ברעננה –

ישנה אפשרות לאספקת המוצרים לחנות EYE OPTIC ברעננה, אחוזה 97. המוצרים יסופקו לחנות EYE OPTIC, אשר תיבחר על-ידי המשתמש, בהתאם להעדפתו. עם הגעת המוצרים המוזמנים לחנות EYE OPTIC שנבחרה על-ידי המשתמש, ייצור נציג החברה קשר טלפוני עם המשתמש באמצעות שיחת טלפון או משלוח הודעת דואר אלקטרוני או משלוח הודעת מסרון (SMS) לטלפון הנייד של המשתמש, לצורך עדכונו בדבר הגעת המוצרים לחנות (להלן:”יצירת הקשר עם המשתמש”).

6.4. מועדי האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה וחיוב על-ידי חברת כרטיסי האשראי בלבד.

6.5. מובהר כי מועדי האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים, וכי ייתכנו שינויים במועדי האספקה עקב עיכובים התלויים בצד שלישי ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן שאספקת המוצרים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן המועד המשוער, וכן, הוא מאשר כי ידוע לו שהחברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה במקרים הבאים -“כוח עליון”, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה ו/או השבתה וכן מכל סיבה אחרת, שאינה בשליטת החברה.

6.6. מובהר כי החברה אינה מתחייבת למועדי אספקה, כפי שמוגדר לעיל, כאשר המוצרים (כולם או חלקם) חסרים במלאי. במקרה זה החברה תמסור הודעה על כך למשתמש, אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

6.7. החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקת המוצרים למשתמש ו/או לאי אספקתם, שייגרם בשל מסירה של פרטים שגויים ו/או לא מדויקים ו/או בלתי מלאים על-ידי המשתמש.

6.8. מובהר כי בעת אספקת המוצר (בחנות EYE OPTIC ו/או בכל יעד אחר לפי בקשת המשתמש) רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש, כתנאי למסירת המוצר, את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי שבאמצעותו שולמה העסקה ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי (תעודת זהות, רישיון נהיגה או דרכון תקפים) ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי אישור קבלת המוצר ו/או הצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בעת ביצוע העסקה ו/או את כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה, כל זאת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, עפ”י שיקול דעתה, כתנאי למסירת המוצר לידי המשתמש.

7. אחריות על המוצרים

אחריות על מסגרות המשקפיים ומשקפי השמש שנרכשו דרך אתר EYE OPTIC הינה לשנה מיום הרכישה בגין פגם בייצור או קילוף צבע על כל דגמי המשקפיים. במקרה של פגם הנכלל תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. אין אחריות על שבר כלשהו. החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי חלקי חילוף ובמידה של העדר חלקים, עשויה הזמנתם מהיצרן לערוך מס' שבועות.

יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות במייל [email protected] או בטלפון 09-7405992 ולפתוח מס' פנייה ואז לשלוח את המוצר אלינו בדואר רשום לכתובת:

EYE OPTIC

אחוזה 97 רעננה

4360024

 

בציון הפרטים:

שם מלא עליו בוצעה ההזמנה

מס’ טלפון, לשם זיהוי העסקה ונתוני המוצר

מס' מעקב לאחר שליחת המוצר בדואר רשום – למייל [email protected]

 

או להביא את המוצר אלינו לחנות הממוקמת באחוזה 97 רעננה.